Kde a co nově zjistíte o svěřenských fondech?

Už třetím rokem máme v českém právním řádu institut zvaný svěřenský fond. Jeho zavedení vzbudilo vášnivé diskuze a to zejména z důvodu, že svěřenský fond je díky anonymitě do něj vložených prostředků a na něj navázaných osob považován za rizikové uskupení z pohledu praní špinavých peněz a financování terorismu a dalších nelegálních aktivit. Světlo do temných zákoutí svěřenských fondů se snaží vnést novela zákona o veřejných rejstřících, která od příštího roku zavede dvě evidence, které se svěřenských fondů zásadně dotknou.


Co je svěřenský fond

Svěřenské fondy byly zavedený do českého právního řádu s novým občanským zákoníkem, který nabyl účinnosti v roce 2014. Jedná o uskupení majetku. Majetek vložený do svěřenského fondu přestává být majetkem toho, kdo jej do fondu vložil (zakladatele), není ani majetkem správce, který fond spravuje a ani obmyšleného, do doby než má právo jej čerpat. Jedná se tedy o zvláštní konstrukt uskupení majetku bez majitele.  

Současnost – registr pouze pro daňové účely

V současné době existuje registr svěřenských fondů (SV) vedený finanční správou.  Povinnost se registrovat má každý SV, který má daňovou povinnost podle právního řádu České republiky. Registr je však vedený pouze pro daňové účely a je neveřejný. Informace v něm shromážděné je možné poskytnout pouze některým státním orgánům (jako například Finančnímu analytickému útvaru, Policii ČR,…) pokud je potřebují k výkonu své činnosti.

Budoucnost – dvě nové evidence: evidence konečných vlastníků a evidence svěřenských fondů

Od příštího roku budou nově vytvořeny dvě evidence, které budou obsahovat informace o SV. Evidence konečných vlastníků bude obsahovat i informace o skutečných vlastnících SV. Okruh subjektů, který bude mít do evidence přístup, vymezuje zákon o veřejných rejstřících. Bude se jednat o vyjmenované státní instituce, subjekty, které provádějí opatření proti legalizaci trestné činnosti podle zákona o praní špinavých peněz a pro osoby, které prokáží oprávněný zájem. Přičemž tento pojem není blíže definován, podle důvodové zprávy k zákonu se jedná o osobu, která může informace získané v registru použít k potvrzení nebo vyvrácení podezření na praní špinavých peněz nebo financování terorismu.

V rámci zákona o veřejných rejstřících vznikne i zcela nová evidence svěřenských fondů. Některé informace v ní budou veřejně přístupné komukoli, některé budou přístupné pouze předem danému okruhu subjektů.  Zcela veřejné budou mj. informace o zakladateli SV, datu registrace, účelu zřízení, jméno a příjmení svěřenských správců, jejich doručovací adresa, informace o jejich počtu a způsob jakým za SV jednají.

Další informace (o zakladateli, obmyšlených) pak budou přístupné pouze svěřeneckému správci a těm co dokáží právní zájem (Bez bližšího vymezení, nejedná se však o stejný termín jako osoba – která prokáže oprávněný zájem ke vstupu do rejstříku konečných vlastníků).  Pokud pak SV (správce) souhlasí, je možné informace poskytnout komukoli, kdo o ně požádá. Státní instituce vymezené zákonem (Finanční analytický útvar, Policie ČR, soudy, zpravodajské služby…) budou mít okamžitý online přístup k informacím v rejstříku uvedeným bez jakéhokoli omezení. Subjekty provádějící opatření proti praní špinavých peněz podle zákona proti praní špinavých peněz a financování terorismu budou mít k těmto informacím přístup po uhrazení nákladů.

 

Evidence skutečných majitelů a svěřenských fondů je prvním krokem, aby byla umožněna, byť velice omezená, kontrola svěřenských fondů vedoucí k omezení zneužívání SV k nelegálním aktivitám.  Nakolik budou evidence funkčí, data v nich aktuální a zda budou evidence sloužit k uvedenému účelu ukáže až čas. 

JUDr. Sylvie Kloboučková je právničkou Transparency International - Česká republika.