Otevřený dopis premiérovi k iniciativám pro zlepšení výběru daní

Pokud je zlepšení výběru daní pro naší vládu skutečně prioritou, měla by se věnovat transpozicím direktiv ATAD, ATAD2 a AML. Dále by měla podrobit dosavadní strategii v oblasti výběru DPH kvalitní oponentuře.


Vážený pane premiére,

děkuji Vám za Vaši reakci na můj dopis ohledně pozice Vaší vlády k iniciativám pro zlepšení výběru daní, které projednávají orgány Evropské unie. Velmi si cením Vašeho zájmu o tuto agendu a toho, že jí Vaše vláda věnuje pozornost.

S odkazem na náš krátký rozhovor u příležitosti Vašeho setkání s europoslanci v březnu tohoto roku si dovoluji doplnit následující:

1. V případě, že opravdu považuje Vaše vláda zlepšení výběru daní za svou prioritu, měla by uložit dotyčným ministerstvům, aby co nejrychleji připravila transpozice direktiv ATAD1 a ATAD2. Ty by do českého právního řádu zavedly opatření, které by zabránily eventuálním snahám nadnárodních firem odvádět z naší ekonomiky zdanitelné zisky. Není tedy třeba s transpozicí čekat, jak je to u nás bohužel obvyklé, na nejzazší transpoziční termín.

2. Obdobně považuji za účelné, abychom co nejrychleji transponovali dnes v trialogu projednávanou novelu AML direktivy. Ta zavede několik opatření v oblasti identifikace skutečných vlastníků některých aktiv, které jsou důležité jak pro samotný účel direktivy, tak i pro lepší fungování daňové správy. Zároveň by vyšší transparence měla pomoci zvýšení důvěry řady občanů ve státy a jejich schopnosti zajistit férové fungování pravidel.

3. Dovoluji si zopakovat svou žádost, abyste podrobil dosavadní strategii Vaší vlády v oblasti zlepšení výběru DPH kvalitní oponentuře. Mám proto následující důvody:

i. Plán na spuštění „reverse charge“ (RC) pilotního projektu znamená nejen podstatnou změnu fungování daňové soustavy, ale je fakticky ve sporu s navrženou a dobře zdůvodněnou reformou této klíčové daně pro celou Unii. Obávám se, že pokud budou spuštěny mnohaleté pilotní projekty typu RC, budou země, které je provedou, blokovat rychlé zavedení této klíčové reformy.

ii. Zejména v případě karuselových obchodů hraje klíčovou roli od DPH osvobozený pohyb zboží přes vnitřní hranici EU. Proto Komise věří, že nový režim DPH, který navrhuje, dramaticky tyto podvody omezí. Samozřejmě, že také “zrušení“ DPH na pohyb zboží mezi nekoncovými zákazníky tyto podvody eliminuje (neb nebude docházet k vratce DPH státem), ale namísto toho vytvoří problém se samotným výběrem DPH, která se stane fakticky daní z prodeje. Pokud bude systém RC zaveden jen částečně, vzniknou problémy pro subjekty operující na pomezí této hranice (například zadržováním vratek). Nejsem si proto jistý, zda systém RC kromě dalšího posílení nestability podnikatelského prostředí přispěje ke zlepšení, nebo naopak zhoršení ve výběru daní proti dnešní situaci.

iii. Mimo to považuji za podstatné, že Ministerstvo financí ČR v minulých letech prosadilo řadu opatření (omezený RC, kontrolní hlášení, odpovědnost za odvedení daně atd.),která by měla, vzhledem ke svým nákladům pro podnikatele, zásadně výběr daně zlepšit (jinak by jejich zavedení postrádalo smysl). Již mezi lety 2013 a 2014 přitom klesal odhad nevybraného podílu daně a naše země se přibližovala evropskému průměru v tomto ukazateli.
Vyhodnocení dopadů těchto opatření (které mělo na bázi odhadů předcházet jejich zavedení) by mělo mít přednost před prosazováním nových změn.

Děkuji Vám předem, že tyto podněty zvážíte a jsem samozřejmě připraven o nich s Vámi i Vašimi spolupracovníky v případě zájmu jednat.

Kopii tohoto dopisu posílám taktéž ministrovi financí.

S pozdravem

Luděk Niedermayer