Šampioni v utajení

Kromě alpských disciplín, čokolády a referend je Švýcarsko nepřekonatelné ještě v jedné oblasti - v míře finančního tajemství. Tento primát mu již po čtvrté z pěti ročníků přisoudil Index finančního tajemství (Financial Secrecy Index - FSI), který od roku 2009 vydává Tax Justice Network. Jeho autoři srovnávají, na základě pečlivě definovaných kritérií, jednotlivé země podle jejich příspěvku ke skrývání nelegálních finančních toků. Index ukazuje, že nitky skryté finanční pavučiny se často sbíhají v jiných koutech světa, než kam směřují oficiální výzvy a varování úředníků a politiků.


Jak FSI funguje

Cílem FSI je identifikovat hlavní jurisdikce, které umožňují skrývání nezákonných zisků. Jde o peníze, jež pocházejí z podvodů, daňových úniků, zpronevěry, úplatkářství, praní špinavých peněz a dalších aktivit, které se jejich původci snaží z logických důvodů udržet v tajnosti.

FSI není jedinými indexem, který se zaměřuje na daňové ráje. Jeho výhodou však je, že jej lze spočítat pro kteroukoli zemi na světě (jsou-li dostupná data). Nejde tedy o černou listinu, ale o žebříček zemí sestavený na základě pečlivě sesbíraných údajů, který si může každý dohledat na webu FSI.

Výsledné skóre FSI se u každé země skládá z kvalitativního a kvantitativního hodnocení. V kvalitativní části autoři posuzují aktuálně 20 kritérií, která se týkají národní legislativy (např. zda v dané zemi existují veřejné obchodní rejstříky), regulace (např. zda země zavedla opatření proti praní špinavých peněz) a mezinárodních smluv (např. jaké smlouvy o zamezení dvojího zdanění má země podepsány).

V kvantitativní části autoři FSI hodnotí na základě objemu finančních toků, které danou zemí protečou, její význam z hlediska globálního finančního systému. K tomu, aby se země umístila na horních příčkách, tedy nestačí jen nedostatečná legislativa. Zároveň musí být i vyhledávaným daňovým rájem. Například v nejnovějším FSI z roku 2018 má z hlediska tajnůstkářství nejhorší skóre Vanuatu. Ale vzhledem k tomu, že přes něj protéká méně než 0,01% globálních finančních toků, v celkovém hodnocení obsadilo až 66. místo.

Elitní světová desítka

Páté vydání FSI vybízí k alespoň rychlému srovnání výsledků v průběhu posledních deseti let, i když je třeba mít na paměti, že metodologie FSI se v průběhu let upravovala. V první desítce se od roku 2009 kromě Švýcarska vystřídalo dalších 17 zemí (viz tabulka 3 v příloze).  Z nich 6 nalezneme v Evropě. Pokud započítáme i území pod svrchovaností britské koruny, jejich počet vzroste na 10. Kromě Švýcarska je zbývajících 9 zemí členy Evropské unie (EU). S odchodem Velké Británie se nicméně zastoupení EU v této „elitní skupině“ daňových rájů podstatně sníží.

Tabulka 1: Kolikrát se objevily v první desítce FSI

Skupina dle počtu výskytů

Státy

Pětkrát (pokaždé)

Švýcarsko, USA, Kajmanské ostrovy*, Hong Kong, Singapur, Lucembursko

Čtyřikrát

Německo (v první ročníku 2009 nebylo hodnoceno)

Třikrát

N/A

Dvakrát

Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Libanon, Jersey**, Japonsko

Jedenkrát

Tchaj-wan (až do roku 2018 nebyly dostupné informace), Guernesey**, Spojené království (City of London), Irsko, Bermudy*, Belgie

Zdroj: FSI 2018 a archiv FSI dostupný na www.financialsecrecyindex.com. Poznámka: tučně jsou označeny státy sídlící v Evropě či se silnou vazbou na evropský stát. * označuje zámořská území Spojeného království, ** označuje britská korunní závislá území. N/A značí, že třikrát se v FSI neobjevil žádný stát.

Jak ukazuje výše uvedená tabulka, první desítka zemí s nejvyšší mírou finančního tajemství je v průběhu let poměrně stabilní. To jinými slovy znamená, že tyto země za posledních deset let neučinily mnoho, aby svůj finanční a podnikový sektor učinily průhlednějším.  Na základě podrobnějšího studia statistik FSI lze zjistit, že postavení zemí z hlediska míry finančního tajemství je poměrně stabilní.

Na základě podrobnější analýzy dat FSI lze nicméně najít dvě výjimky, které tento závěr narušují. Jde o Bermudy a Belgii. Bermudy klesly (což je v případě FSI pozitivní vývoj) ze 7. místa v roce 2009 na 36. v roce 2018. Belgie za stejné období průběžně klesala z 9. místa na 53. místo. V obou případech se zdá, že důvodem tohoto zlepšení jsou zejména změny v legislativě a regulaci.

Opačným směrem, tedy vzhůru žebříčkem FSI, se naopak vydaly Spojené arabské emiráty. Z 31. místa v roce 2009 se posunuly až na letošní 9. místo. V jejich je příčinou zřejmě rostoucí objem finančních toků, jelikož „secrecy score“ emirátů zůstává téměř stále stejně vysoké.

Jiná perspektiva

FSI rozbíjí zaběhnutý stereotyp daňových rájů jako malých ostrůvků v Karibském moři. Jak je vidět z tabulky výše, podle hodnocení FSI se nejhorší daňové ráje nacházejí spíše mezi vyspělými zeměmi. Paradoxně lze v první desítce najít řada členských zemí OECD, která je v současné době hlavním centrem jednání a rozhodování o mezinárodních standardech, jež mají daňové ráje omezit.

Zajímavé je porovnat seznam FSI s  černou listinou daňových rájů, kterou nedávno vydala Evropská unie. Ze 17 zemí, které se nacházejí na seznamu EU, najdeme na prvních 17 místech FSI 2018 jen dvě země -  Bahrajn a již zmíněné Spojené arabské emiráty (viz Tabulka 2).

Tabulka 2: porovnání FSI 2018 s černou listinou EU

 

Černá listina EU

Americká Samoa (N/A)

Bahrajn (17)

Barbados*(48)

Guam (N/A)

Grenada* (101)

Jižní Korea*(33)

Macau*(N/A)

Marshallovy ostrovy (39)

Mongolsko*(N/A)

Namibie (N/A)

Palau (N/A)

Panama*(12)

Svatá Lucie (110)

Samoa (81)

Spojené arabské emiráty (9)

Trinidad a Tobago (107)

Tunisko* (N/A)

Poznámka: Tučně jsou vytištěny státy, které se nachází na prvních 17 místech FSI 2018. *označuje země, které byly na konci ledna 2018 vyjmuty z černé listiny EU. Číslo v závorce určuje pořadí země v FSI 2018. N/A znamená, že daná země nebyla zahrnuta do FSI 2018.

 

Síla dat

V čem spočívá přínos indexů jako FSI? Především ve snaze stanovit objektivní kritéria, na jejichž základě lze systematicky sledovat a porovnávat podíl jednotlivých zemí na krytí nelegálních či nelegitimních finančních toků. Můžeme se samozřejmě dohadovat o výběru kritérií FSI, o jejich vyváženosti a tak podobně. I přes možné námitky, FSI momentálně nabízí mnohem objektivnější a průhlednější způsob hodnocení daňových rájů než jakého jsou aktuálně schopny mezinárodní organizace (jako například OECD), členské státy EU nebo její instituce. Jejich černé listiny jsou častěji výsledkem politických kompromisů nežli nestranného posouzení. Stačí si jen představit, jaké pozdvižení by vyvolalo, pokud by EU nebo OECD oficiálně označily Švýcarsko nebo Spojené státy za daňové ráje.

Na druhé straně i autoři FSI 2018 připouštějí, že se situace ohledně míry finančního tajemství začíná zlepšovat. Významný posun si slibují zejména od automatické výměny informací v rámci nových standardů OECD. Na hodnocení účinku je ještě brzy, protože první údaje si vlády začaly vyměňovat teprve v roce 2017. FSI však může být užitečný právě pro posouzení toho, jak velké změny v chování tajnůstkářských států přináší toto a podobná opatření.

PŘÍLOHA

Tabulka 3: Srovnání pořadí zemí v první desítce FSI v jednotlivých ročnících

 

stát v první desítce

2009

2011

2013

2015

2018

trend

1

Švýcarsko (5x)

3

1

1

1

1

 

2

USA (5x)

1

5

6

3

2

 

3

Kajmanské ostrovy* (5x)

4

2

4

5

3

 

4

Hong Kong (5x)

10

4

3

2

4

 

5

Singapur (5x)

8

6

5

4

5

 

6

Lucembursko (5x)

2

3

2

6

6

 

7

Německo (4x)

N/A

9

8

8

7

 

8

Taiwan (1x)

N/A

N/A

N/A

N/A

8

 

9

Spojené arabské emiráty (2x)

31

18

16

10

9

:-(

10

Guernesey** (1x)

13

21

15

17

10

 

11

Bahrain (2x)

14

10

13

9

17

 

12

Libanon (2x)

N/A

22

7

7

11

 

13

Jersey** (2x)

11

7

9

16

18

 

14

Japonsko (2x)

N/A

8

10

12

13

 

15

UK (1x)

5

13

21

15

23

 

16

Irsko (1x)

6

31

47

37

26

 

17

Bermudy* (1x)

7

12

14

34

36

:-)

18

Belgie (1x)

9

15

40

38

53

:-)

Zdroj: archiv FSI https://www.financialsecrecyindex.com/. Poznámka: čísla uvádějí pořadí země v daném ročníku FSI. N/A znamená, že v daném ročníku FSI nebyl země hodnocena (buď z důvodu nedostupnosti dat nebo ji autoři nehodnotili). Světle šedivá pole označují země, které se v daném roce umístily mimo první desítku, avšak alespoň v jednom ročníku se mezi prvními nejvýše postavenými zeměmi ocitly. * označuje zámořská území Spojeného království, ** označuje britská korunní závislá území.