Ministerstvo financi nerozmělňuje směrnici proti obcházení daňové povinnosti

Dne 12. března vydaly Hospodářské noviny článek týkající se transpozice evropské směrnice proti obcházení daňové povinnosti (tzv. ATAD) do české legislativy. Článek tvrdí, že Ministerstvo financí navrhuje mírnější opatření, než jaká stojí v textu Rady EU. To ale není úplně pravda.


Návrh zákona, kterým se směrnice transponuje do českého práva, odpovídá plně míře opatření ve směrnici ATAD. Hospodářské noviny tvrdí, že návrh Ministerstva volí vyšší hranici pro odpočitatelnost úroků ve výši š milionů EUR namísto částky 1 milion EUR, jak podle HN stojí v návrhu Rady. Pro upřesnění tedy - ve schválené a tedy platné legislativě EU stojí, že odpočitatelnost úroků je možná do výše 30% zisku před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace (EBITDA) nebo do výše 3 milionů EUR (podle toho, která částka je vyšší). Původní návrh, se kterým přišla Evropská komise, uváděl nejvyšší možnou částku pro odpočet 1 milion EUR, tento návrh však Radou neprošel a ministři financí členských států EU se jednohlasně shodli na částce 3 miliony EUR.

Money and dusting pan

Není tedy možné říci, že by Ministerstvo svým návrhem směrnici rozmělňovalo. Právě naopak. Na základě směrnice mělo Ministerstvo možnost vyjmout z působnosti nového zákona úroky z půjček vzniklých před červencem 2016, což neučinilo. Zákon se bude vztahovat na všechny odpočty úroků od vstupu tohoto zákona v platnost. Datum pro transpozici je 31. prosince 2018. 

Směrnice proti obcházení daňové povinnosti byla jedním z prvních legislativních aktů, které reagovaly na skandál LuxLeaks. LuxLeaks odhalily, jak některé nadnárodní firmy postupují, aby minimalizovaly svůj daňový účet skrze umělé přesuny zisků ze zemí, kde tyto zisky vznikly, do zemí, které nabídly výhodnější daňové podmínky, ať už skrze nízké daňové sazby nebo skrze tzv. sweetheart deals, dohody, které zvýhodňovaly jednotlivé nadnárodní koncerny oproti jiným firmám, zejména tedy malým a středním podnikům. 

Článek Hospodářských novin je k dispozici online