Akční plán DPH Evropské komise směřující k jednotné evropské zóně DPH - stručně a přehledně

V dubnu letošního roku přišla Evropská komise s Akčním plánem, který zmodernizuje systém výběru DPH, zohlední malé a střední podniky i vývoj v oblastech e-commerce a sdílené ekonomiky. Podívejte se s jaké konkrétní iniciativy a opatření Komise chystá.


Evropská komise zveřejnila dne 7. dubna 2016 Akční plán DPH, kde představuje opatření a iniciativy ve čtyřech různých oblastech, které povedou k efektivnějšímu a modernějšímu systému výběru daně z přidané hodnoty (DPH).

Oblasti Akčního plánu jsou následující

  1. Odstranění překážek v oblasti DPH při nákupech online a balíček opatření pro malé a střední podniky
  2. Opatření vedoucí k snížení či odstranění „mezery DPH“ (tzv. VAT gap)
  3. Návrh permanentního systému DPH v rámci EU vedoucího k jednotné zóně DPH
  4. Modernizace politiky stanovování sazeb DPH členskými státy

Zejména bod druhý - snížení tzv. VAT gap -  a třetí - zavedení permanentního systému DPH jsou urgentní. Aktuální systém DPH v EU byl zaveden v roce 1993 jako dočasný. Funguje tak, že každou přeshraniční transakci rozdělí na dvě části, z nichž jedna je vyňata z daňové povinnosti a druhá je zdanitelná. Funguje podobně jako celní systém, avšak bez možnosti řádné kontroly. Navíc se se zbožím prodaným doma zachází jinak než s tím prodaným v jiném členském státě, což umožňuje podvodné chování a tedy neplacení DPH. Podle průzkumu Evropské komise dnes země Unie na výběru DPH přichází až o 168 miliard EUR (data z roku 2013), což však nezahrnuje jen podvody ale i jiné případy, kdy daň vybrána není.

Evropská komise plánuje přijít v roce 2017 s legislativním návrhem permanentního systému DPH, který bude fungovat na tzv. principu destinace. Zboží bude tedy zdaněno podle pravidel a sazbou země cílové, kam pak bude vybraná daň daňovým úřadem převedena. Podívejte se Factsheet Evropské komise, kde je rozdíl vysvětlen graficky.

Mezi další opatření, která pomohou v boji proti podvodům na DPH, je zajištění lepší spolupráce mezi daňovými úřady navzájem, spolupráce daňových úřadů s celními úřady a soudy a posílení spolupráce mezi daňovými úřady a Eurofiscem (mulitlaterální výstražný systém členských států pro boj proti podvodům v oblasti DPH).

Evropská komise také otvírá možnost modernizace rámce pro stanovování sazeb DPH, jehož účelem je jednodušší a zároveň flexibilnější systém stanovování sazeb DPH pro členské státy.

Součástí Akčního plánu je potenciálně také návrh Komise k povolení výjimky pro Českou republiku, která by pak mohla jako pilotní projekt zavést tzv. mechanismus reverse charge, který bojuje proti tzv. karuselovým podvodům v oblasti DPH. Není ta ale náhrada uvedených opatření. Reverse charge není lékem na dnešní problémy s výběrem DPH v Unii, snižuje sice riziko některých podvodů na některém území, avšak otvírá možnost vzniku mnoha podvodů malých a těžko postižitelných. Nikoliv v neoprávněných vratkých DPH, ale nevýběrem daně na konci řetězce. Podle posledních informací by tato výjimka měla trvat až do zavedení nového výše popsaného permanentního systému DPH. Protože k tomuto je však potřeba jednohlasné schválení Radou ministrů (tedy včetně hlasu českého Ministra financí), hrozí, že permanentní evropský systém DPH nebude kvůli české výjimce zaveden a stav, který nahrává některým podvodům bude dále trvat. Názor Luďka Niedermayera na zavedení systému reverse charge si můžete přečíst v sekci Daně v ČR.

Dokumenty a podklady k Akčnímu plánu naleznete pod následujícími odkazy: