Jednodušší a flexibilnější DPH - EU na cestě k trvalému režimu

Méně byrokracie a nižší náklady pro malé a střední podniky, narovnání podmínek na trhu, modernizace a flexibilita určování sazeb DPH pro členské státy. To jsou hesla dvou návrhů Evropské komise z ledna 2018, které posunou Evropskou unii o krok blíž k reformě režimu DPH nastíněné v Akčním plánu z dubna 2016. Přečtěte si, co můžeme od lednových návrhů očekávat.


O Akčním plánu v oblasti DPH z dubna 2016 jsme již informovali. Jeho cílem je se postupně skrze sérii tzv. rychlých oprav (více v předchozím článku zde) a několika legislativních návrhů dopracovat až k nastavení trvalého evropského režimu DPH, který od roku 1993 fungoval pouze jako režim dočasný.

V souladu s navrženým rozvrhem Komise podnikla další z plánovaných kroků a v lednu 2018 představila dva nové návrhy, které upravují pravidla pro určování sazeb DPH a pravidla pro malé a střední podniky.

Flexibilní sazby DPH

Současná pravidla (nastavená v roce 1990) nastavují minimální sazbu DPH na 15% pro všechno zboží a služby a zároveň minimální sníženou sazbu DPH ve výši 5% na předem definovaný seznam zboží a služeb. Některé státy si navíc vymohly výjimku aplikace snížené sazby na další zboží a služby. Tato pravidla nelze jednoduše měnit tak, aby odpovídala vývoji na trhu v jednotlivých státech.

Podle nového návrhu budou moci členské státy kromě základní sazby DPH v minimální výši 15% zavést:  

  • dvě různé snížené sazby v rozmezí od 5 % do výše základní sazby
  • další jednu sníženou sazbu v rozmezí od 0 % do výše uvedených snížených sazeb
  • jednu nulovou sazbu (osvobození od DPH) 

Původní seznam zboží, služeb, na které je možné aplikovat sníženou sazbu a seznam výjimek bude zrušen. Nový seznam určí pouze zboží a služby, na který snížené sazby uplatnit nelze (například alkohol, tabák, zbraně atd.). Sazbu na ostatní zboží a služby si členské státy budou moci určit sami na základě výše uvedených kategorií.

Členské státy budou povinny zajistit, aby vážený průměr sazeb DPH činil alespoň 12 %.

Reforma sazeb DPH bude v souladu se zásadou místa určení a zamezí tak rozdílným sazbám DPH narušovat fungování jednotného trhu. V případě, že zboží a služby jsou zdaňovány v členském státě určení, neplyne dodavatelům žádná významná výhoda z toho, že jsou usazeni v členském státě s nižšími sazbami.

Méně byrokracie pro menší podniky

Současná pravidla DPH, která se vztahují na malé a střední podniky, znevýhodňují MSP, které se účastní přeshraničního obchodu. Administrativní náklady těchto MSP jsou až o 11% vyšší než náklady podniků, které obchodují pouze v tuzemsku.MSP nemohou aplikovat osvobození od DPH v jiném státě, než kde jsou usazeny a komplikovanost předpisů upravujících jejich povinnosti v oblasti DPH uvaluje vysoké fixní náklady. Tím jsou MSP odrazeny od obchodování přes hranice, což znemožňuje jejich růst nastoluje nerovnováhu na jednotném trhu.

Nový návrh Komise nastavující režim DPH pro MSP uvádí několik ustanovení, která sníží zátěž pro MSP, vytvoří prostředí, které podněcuje růst MSP, zjednoduší jejich obchodování v zahraničí a přispěje k bezproblémovému fungování prohloubeného a spravedlivějšího jednotného trhu.

Tato ustanovení umožňují členským státům:

  • zavést zjednodušené postupy v oblasti vyměřování a výběru DPH, které budou moci MSP s obratem nižším než 2 mil EUR využívat bez ohledu na to, zda jsou či nejsou od DPH osvobozeny,
  • osvobodit MSP působící ve více než jednom členském státě od odvodu a odpočtu DPH, nedosahuje-li jejich roční obrat prahové hodnoty 100 000 EUR.

Oba popsané návrhy budou nyní projednány v Radě, Evropský parlament k nim vydá své stanovisko.

Návrh Komise k sazbám DPH naleznete zde.

Návrh Komise nových pravidel pro MSP naleznete zde.

Tiskovou zprávu Komise k balíčku opatření naleznete zde.

 

Autorka působí jako stážistka v bruselské kanceláři Luďka Niedermayera.