První kroky k jednotnému evropskému prostoru pro DPH

V akčním plánu ze 7. dubna 2016 deklarovala Evropská komise potřebu vytvoření jednotného evropského prostoru pro daň z přidané hodnoty (DPH) jako nástroje k boji proti podvodům na DPH a dalšího zefektivnění jednotného vnitřního trhu EU. V říjnu 2017 Komise zveřejnila první vlaštovky, které povedou k nápravě stávajícího systému předtím, než se členské státy dohodnou na jeho úplné reformě, jejíž návrh bude zveřejněn na jaře 2018.


V akčním plánu ze 7. dubna 2016 deklarovala Evropská komise potřebu vytvoření jednotného evropského prostoru pro daň z přidané hodnoty (DPH) jako nástroje k boji proti podvodům na DPH a dalšího zefektivnění jednotného vnitřního trhu EU. Na základě požadavků Evropského parlamentu a Rady byla jako princip zdanění stanovena země určení (tzv. destination principle).

Princip země určení funguje tak, že je zboží zdaněno v té členské zemi Evropské unie, do které je  zasíláno/prodáno.

Jedná se o následující proces: dodavatel naúčtuje odběrateli DPH sazbu země odběratele. Předkladatelem daňového přiznání a plátcem DPH bude dodavatel v jeho domovské zemi, k čemu může využít jednotného kontaktního místa (tzv. one-stop-shop). Jedná se o centralizovaný internetový portál s jednotnými pravidly, v jazyce a s administrativními šablony domovské země dodavatele.

Zavádění jednotného evropského trhu pro DPH je rozděleno do dvou legislativních kroků. První opatření se týkají vnitro-unijního B2B (business-to-business) prodeje zboží mezi členskými státy Evropské unie. V druhém kroku bude působnost rozšířená na všechny přeshraniční přesuny zboží. V současnosti Komise pracuje na implementaci prvního kroku a to prostřednictvím dvou balíčku opatření, z kterých první by měl být Komisí přijat a zveřejněn do konce roku 2017 a druhý balíček, detailněji popisující technické postupy implementace prvního legislativního kroku, plánuje Komise přijmout v roce 2018.

Přehled současných návrhu Komise:

Návrh prezentován na konci října 2017 je prvním krokem implementace nového DPH režimu pro B2B vnitro-unijní obchody a je zaměřen na obchod se zbožím. Dokument Komise představuje koncept a definici certifikované osoby povinné k DPH (CTP). Jedná se o právnickou osobu, která je označená jako věrohodný plátce daně ve všech členských státech, což mu umožňuje řídit se zjednodušenými pravidly přiznání a platby přeshraniční DPH. Společnost může požádat národní daňovou autoritu o přidělení statutu CTP, při čem musí prokázat splňování následujících kritérií:

  • Pravidelné platby daní
  • Interní kontroly
  • Důkaz solventnosti

Na žádost Rady představuje Komise čtyři základní opravy současného systému DPH:

  • Při skladování zásob v některé z členských zemí EU se certifikovaná osoba povinná k DPH nebude muset registrovat a platit DPH v zemi skladu, tak jak tomu bylo doposud.
  • Řetězové transakce – zjednodušení pravidel pro certifikovanou osobu povinnou k DPH v případě prodeje zboží skrze několik obchodníku bez fyzického přesunu zboží.
  • Přeshraniční osvobození od platby DPH možno jen s DPH identifikačním číslem – kromě dokladu o přepravě je nutné předložit i DPH identifikační číslo obchodního partnera zaznamenáno v elektronickém systému EU na ověřování čísel (VIES)
  • Prokazování vnitroevropské dodávky – nová pravidla pro certifikovanou osobu povinnou k DPH při prokazování transportu

Co Návrh Komise přinese českým firmám podnikajícím v EU?

Po certifikaci je společnost považovaná za spolehlivého daňového poplatníka a může při platbě DPH z přeshraničních vnitroevropských obchodu těžit z výše zmíněných výjimek.

Zbývající společnosti se budou muset v případě vnitroevropských obchodu řídit novým principem země určení.

ZDROJE:

Sdělení Evropské komise - Čas jednat (EN)

Tisková zpráva Evropské komise

Tisková zpráva českého zastoupení Evropské komise